Általános szerződési feltételek

A Szolgáltató adatai:

  • Cégnév:                                                          Digitallwork.hu Kft.
  • Székhely:                                                       1163 Budapest, Lándzsa utca 24. A. ép. fszt. 2. a.
  • Adószám:                                                       32489819-2-42
  • Cégjegyzékszám:                                        01-09-426906
  • Felnőttképzési nyilvántartási szám:     B/2024/000191
  • Nyilvántartást vezető szerv:                    Pest Megyei Kormányhivatal
  • Képviselő:                                                      Markó Tamás ügyvezető
  • Telefonszám:                                                +36 20 921 1409
  • E-mail cím:                                                    tamas@digitallwork.hu  

  A Tárhelyszolgáltatói adatai:

  • Cégnév:                                                         Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
  • Székhely:                                                       1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.
  • E-mail:                                                            gdpr@tarhely.eu

  A Szolgáltató tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. A Szolgáltató a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

  A Szolgáltató weboldalának címe:

  www.digitallwork.hu

  Fontosabb fogalom meghatározások:

  • Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
  • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a Résztvevő részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a Résztvevő pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.
  • Szolgáltató: a szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. A workshop/képzés szervezője.
  • Résztvevő: a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki részt kíván venni a Szolgáltató által szervezett workshopon/képzésen.
  • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

  Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

  A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot weboldalán teszi közzé, vagy elektronikus levélben küldi el a workshopra/képzésre jegyet vásárló Résztvevők részére.

  Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

  Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Résztvevő jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a Szolgáltató által szervezett workshopra/képzésre való jelentkezés és az azon való részvétel esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak. A jelen Általános Szerződési Feltételek bizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró Résztvevőkre vonatkoznak.

  Jelen Általános Szerződési Feltételek a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben, valamint a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II.7.) Korm. rendeletben írtaknak megfelelő rendelkezéseket tartalmazza, a jogszabályokban meghatározott tartalommal kerül megkötésre.

  A Résztvevő, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a weboldalon lévő űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával, vagy elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Résztvevő között. Amennyiben a Szolgáltató a jelentkezést megelőzően, szabályszerűen közzéteszi, vagy elküldi a Résztvevő részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Résztvevő az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban a jelentkezést elküldi és/vagy a részvételi díj összegét megfizeti a Szolgáltató részére, úgy kell tekinteni, hogy a Résztvevő az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

  Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

  Jelen Általános Szerződési Feltételek 2024.03.10 napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Résztvevőre és workshopra/képzésre hatályosak.

  A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a megrendelés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

  Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: a Szolgáltató által szervezett workshopre/képzésre való jelentkezés és a workshopon/képzésen való részvétel. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki előzetesen jegyet vásárolt a Szolgáltató által meghirdetett workshopra/képzésre, a jelentkezést a Szolgáltató visszaigazolta, a részvételi díjat (jegyár) megfizette a Szolgáltató részére és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

  Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában, az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

  A szerződés létrejötte:

  A Résztvevő, valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

  A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy a Résztvevő a workshopra/képzésre jegyet vásárol, a megrendelést elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Résztvevő ajánlatát) a Résztvevő által megadott elektronikus levelezési címre, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, ha annak teljesítésére tőle el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, betegség stb.) nem kerülhet sor. Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Résztvevővel, amennyiben pénzmozgás történt.

  A Szolgáltató a workshop/képzés megtartásának módjáról, tematikájáról, időpontjáról, online, vagy offline helyszínéről weboldalán és/vagy elektronikus levélben ad tájékoztatást a Résztvevők számára. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

  A workshopra/képzésre való jegyvásárlásra a Szolgáltató weboldalán van lehetőség.

  A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások és az általa szervezett workshopok/képzések a www.digitallwork.hu weboldalon kerülnek bemutatásra. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

  A weboldalon a „Szolgáltatások” menüpontra, majd a legördülő menüre kattintva választhatók ki a workshopok/képzések. A megfelelő kiválasztását követően érhetők el a workshopra/képzésre vonatkozó részletes információk. A jegyvásárlás a „Jelentkezem” vagy a „Jegyvásárlás” gombok megnyomásával indítható meg.

  A megjelenő oldalon a Résztvevő a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával folytatja a jegyvásárlást. Az oldal jobb felső sarkában található kosár ikonra kattintva érhetők el a megvásárolni kívánt jegyek.

  Amennyiben a Résztvevő törölni kívánja a kosárban található jegyet, ezt a workshop/képzés neve előtt található „X” jel megnyomásával van lehetősége megtenni.

  Ha a kosár a megvásárolni kívánt jegyeket tartalmazza, a Résztvevő a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával kezdheti el a megrendelési folyamatot.

  A megjelenő űrlapon kerülnek megadásra a Résztvevő adatai (név, cím, telefonszám, e-mail cím). Jogi személyként történő vásárlás esetén a Résztvevő megadja a cégnevet és az adószámot is.

  A Résztvevőnek lehetősége van megjegyzést írni a megrendelés mellé, ezt az erre szolgáló négyzetbe írhatja bele.

  Ezt követően kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek a vonatkozó négyzet jelölésével.

  Ezután – amennyiben mindent rendben talál a Résztvevő – a megrendelés elküldésre kerül a „Megrendelés” gomb megnyomásával.

  A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó jegyvásárlások esetén a Résztvevő minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Résztvevő által a honlapon keresztül tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.

  A Résztvevő a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

  A megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezése automatikus válaszüzenet formájában visszaigazolásra kerül, ha szükséges a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot telefonon, vagy elektronikus üzenet formájában a Résztvevővel.

  A felek közötti szerződés minden esetben akkor jön létre, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja, hogy elfogadja a Résztvevő megrendelését.

  A Résztvevő elfogadja, hogy az ilyen módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

  A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a megrendeléseket, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

  A Résztvevő a jegyvásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A megrendelés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Résztvevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

  A Szolgáltatót a Résztvevő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Résztvevő számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

  A Szolgáltató nem fizet ösztöndíjat a Résztvevő számára.

  A Szolgáltató a tanfolyam/workshop/kurzus/képzés szervezéséhez sem költségvetési, sem Európai Uniós forrásból származó támogatást nem vesz igénybe.

  Ügyfélszolgálat:

  A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített elérhetőségein válaszol a Résztvevők workshopokkal/képzésekkel kapcsolatos kérdéseire.

  A Résztvevő kötelezettségei:

  A Résztvevő vállalja, hogy részt vesz a workshopon/képzésen, melyre jegyet vásárolt és megfizeti a részvételi díjat (jegyár) a Szolgáltató részére.

  A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely a workshop/képzés többi résztvevőjét és a Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. A Résztvevő az okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

  A Szolgáltató jogosult a Résztvevőt a workshopon/képzésen való további részvételtől eltiltani, amennyiben a Résztvevő a workshop/képzés többi résztvevőjét, vagy az oktatót veszélyezteti, illetve magatartásával a workshopot/képzést rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a workshop/képzés szerződés szerinti teljesítését.

  A Szolgáltató jogosult a workshop/képzés megtartásának módját, helyszínét, időpontját és tematikáját módosítani. Amennyiben a Résztvevő a módosítást vagy a módosítások valamelyikét nem fogadja el, ez a tény a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint létrejött szerződés megszűntetését eredményezheti.

  A Résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a jegyvásárlás során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Köteles az adataiban – a workshop/képzés ideje alatt – bekövetkezett változásról haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

  A Szolgáltató kötelezettségei:

  A Szolgáltató vállalja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően megszervezi és megtartja a workshopot/képzést.

  A Szolgáltató a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezései értelmében köteles eleget tenni adatszolgáltatási és statisztikai célú adatszolgáltatási kötelezettségének a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül.

  Részvételi díj:

  A szolgáltatás igénybevételéért a Résztvevő díj fizetésére köteles. A részvételi díj a workshopról/képzésről szóló tájékoztatókban, a weboldalon, vagy elektronikus levélben kerül feltüntetésre. A feltüntetett díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint. A részvételi díj Általános Forgalmi Adót tartalmaz.

  A Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát.

  A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően a részvételi díj fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj jelenik meg a tájékoztatóban, vagy a weboldalon. Ilyen esetben a Szolgáltató a képzésen való részvételi lehetőség biztosítása előtt elektronikus üzenetben megkeresi a Résztvevőt egyeztetés céljából. Az ilyen jelentkezéseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a részvételi díjakat pontosan tüntesse fel. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.

  Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

  A jegyvásárlás során a Résztvevőnek folyamatosan lehetősége van a megadott adatok javítására, vagy törlésére.

  Ha a jelentkezés elküldését követően szeretné a Résztvevő módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.

  A Résztvevő a jelentkezés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Résztvevő hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

  A jelentkezés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Résztvevővel.

  Fizetési és lemondási feltételek:

  A részvételi díjat a Résztvevő átutalással (előre utalással) vagy bankkártyás fizetéssel a Stripe rendszerén keresztül fizeti meg a Szolgáltató részére. A workshopon/képzésen való részvétel feltétele a részvételi díj Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése.

  Előre utalással történő fizetés: a Résztvevő a Szolgáltató bankszámlájára utalja a részvételi díj összegét. Az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően válik jogosulttá a Résztvevő a tanfolyamon/workshopon/kurzuson/képzésen való részvételre.

  Bankkártyás fizetés a Stripe szolgáltatás felhasználásával:

  A Stripe szolgáltatása révén online fizetésre van lehetőség.

  A Stripe-al történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Résztvevő fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.

  A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Résztvevő figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (jelentkezés elküldése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

  A Résztvevő jogosult a workshopon/képzésen való részvételét lemondani a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozatával, indokolási kötelezettség nélkül, amennyiben nem Fogyasztóként vesz részt a workshopon/képzésen.

  • Ha a lemondásra több, mint 30 naptári nappal a workshop/képzés dátumát megelőzően kerül sor, úgy a Szolgáltató a részvételi díj teljes összegét visszautalja a Résztvevő bankszámlájára.
  • Ha a lemondásra több, mint 30 naptári nappal (de kevesebb, mint 14 naptári nappal) a workshop/képzés dátumát megelőzően kerül sor, úgy a Szolgáltató a részvételi díj 50 %-ának megfelelő összeget visszautalja a Résztvevő bankszámlájára.
  • Ha az időpont lemondására a workshopot/képzést megelőző 3 naptári napon belül kerül sor, a Szolgáltató nem téríti vissza a részvételi díj összegét.

  A workshop/képzés lemondása elektronikus levélben, vagy telefonon történhet.

  Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Résztvevők számára nem hasznos egy adott Résztvevő jelenléte – annak viselkedése, megnyilvánulásai miatt – a workshopon/képzésen, úgy lehetősége van őt távozásra kérni. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a részvételi díj összegét.

  Amennyiben a Résztvevő a workshopon/képzésen nem jelenik meg, vagy az online workshopon/képzésen nem vesz részt, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza, a szolgáltatás teljes díját köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

  Ha a Szolgáltató a saját hibájából, vagy önhibáján kívül, akár a szolgáltatás egészével, akár a workshop/képzés egy részének teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, a workshop/képzés az ő hibájából nem kezdhető meg, elmarad, vagy azt bármely okból meg kell szakítani, akkor köteles az elmaradást pótolni és egy új időpontban megtartani az elmaradt eseményt, vagy köteles a részvételi díjat visszafizetni a Résztvevő részére. A Szolgáltató a workshop/képzés megkezdését megelőzően (kivéve, ha erre nem képes) köteles elektronikus levélben értesíteni a Résztvevőt, amennyiben a workshopot/képzést a megadott időpontban bármely okból nem tudja megtartani. Ilyen esetben a Résztvevő választhat, hogy a részvételi díj visszafizetését igényli, vagy egy új időpontban kéri pótolni a szolgáltatást. Egyéb jogcímen a Résztvevő nem jogosult kártérítést igényelni a Szolgáltatótól és az esetlegesen felmerült egyéb költségei megtérítését sem követelheti.

  A Résztvevő elfogadja, hogy a részvételi díj összegéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Résztvevőnek gondoskodnia kell arról, hogy a számla elektronikus úton kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl.: tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a Résztvevő köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

  Teljesítési idő, a szolgáltatás igénybevétele, felelősség:

  A teljesítés időpontja a workshop/képzés megtartásának időpontja.

  A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és tapasztalata alapján, a Résztvevő érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására – a workshopon/képzésen elhangzott információk alapján – nem vállal kötelezettséget.

  A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a workshopon/képzésen tilos az elhangzottakat hang- vagy kép rögzítésére alkalmas eszközzel – a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül – rögzíteni. A Résztvevők kizárólag a Szolgáltató és a többi Résztvevő előzetes hozzájárulásával jogosultak felvételeket készíteni a workshop/képzés során.

  A Résztvevő tudomásul veszi azt is, hogy a workshop/képzés során, vagy azt követően a Szolgáltató által átadott dokumentumokat, információkat, tananyagot nem jogosult harmadik személyek számára átadni, továbbítani, sokszorosítani és forgalomba hozni. A hivatkozott dokumentumok a Szolgáltató, vagy együttműködő partnere kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, bármilyen felhasználás kizárólag a Szolgáltató, vagy a partner előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

  A 2013. évi LXXVII. törvény – a felnőttképzésről – értelmében a workshopon/képzésen Résztvevő köteles a jogszabályban írt adatokat a Szolgáltató részére megadni, e nélkül nem vehet részt a workshopon/képzésen. A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. A téves, vagy pontatlan adatszolgáltatás miatt a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

  A jelen pontban írt kötelezettségek megsértése miatt a Résztvevő teljes körű felelősséggel tartozik. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut a Résztvevő által elkövetett jogsértés, jogosult 100.000- Ft, azaz százezer forint összegű kötbérről számlát kiállítani a Résztvevő részére. A Résztvevő köteles a számla összegét 8 napos fizetési határidő figyelembevételével kiegyenlíteni.

  A Szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal. A Résztvevő a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés megkötésekor 18. életévét betöltötte.

  Adatkezelési Tájékoztatás:

  A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

  A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy a Résztvevők személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

  A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

  Elállási jog:

  Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Résztvevőt (amennyiben Fogyasztóként jár el) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélküli elállási jog (felmondási jog) illeti meg.

  A Résztvevő ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében (és az alábbiakban) található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja:

  Nyilatkozat-minta elálláshoz/felmondáshoz

  Címzett:          Digitallwork.hu Kft.

  Cím:                1163 Budapest, Lándzsa utca 24. A. ép. fszt. 2. a.

  Alulírott/ak …………………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

  Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

  A fogyasztó(k) neve:

  A fogyasztó(k) címe:

  A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

  A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

  Kelt

  A nyilatkozatot a Résztvevő elküldheti a Szolgáltatónak e-mailen (tamas@digitallwork.hu), vagy székhelyére címzett postai levél (Digitallwork.hu Kft. 1163 Budapest, Lándzsa utca 24. A. ép. fszt. 2. a.) formájában. A fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha a Résztvevő elállási szándékát legkésőbb a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14. napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher a Résztvevőt terheli. Amennyiben a Résztvevő ilyen módon eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Résztvevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató a Résztvevőnek visszajáró összeget a Résztvevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Résztvevő kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Résztvevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

  Elállási jog nem illeti meg a Résztvevőt a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően) tekintetében, ha a Szolgáltató a Résztvevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Résztvevő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.

  A Résztvevő tudomással bír arról, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások díjának megfizetését követően megkezdje a szolgáltatás teljesítését.  Ezzel a Résztvevő elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet a Résztvevő a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.

  A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

  Amennyiben a Résztvevő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban és írásban: postai úton (Digitallwork.hu Kft. 1163 Budapest, Lándzsa utca 24. A. ép. fszt. 2. a.), vagy elektronikus levélben (tamas@digitallwork.hu) teheti meg.

  A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Résztvevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Résztvevőnek átadni.

  Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Résztvevőnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

  Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

  A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • a Résztvevő neve, lakcíme,
  • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  • a Résztvevő panaszának részletes leírása, a Résztvevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  • a Szolgáltató nyilatkozata a Résztvevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
  • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Résztvevő aláírása,
  • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

  A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

  A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Résztvevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

  Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem, bíróság előtti jogérvényesítés:

  A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Résztvevőket (amennyiben a Résztvevő Fogyasztónak minősül), hogy amennyiben a Résztvevő nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

  Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Résztvevő lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Résztvevő.

  A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület:

  Budapesti Békéltető Testület

  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

  Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

  Telefonszám: +36 1/ 4882-131

  Fax: 06-1-488-2186

  E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

  Honlap: www.bekeltet.bkik.hu 

  Illetékességi terület: Budapest

  Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

  Baranya Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

  Telefonszám: +36-72/507-154

  Mobil: +36-20/283-3422

  E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

  Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

  Illetékességi terület: Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye

  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

  Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376.

  Telefonszám: +36 46/501-090

  E-mail: bekeltetes@bokik.hu

  Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

  Illetékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye

  Budapesti Békéltető Testület

  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

  Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

  Telefonszám: +36 1/ 4882-131

  Fax: 06-1-488-2186

  E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

  Honlap: www.bekeltet.bkik.hu 

  Illetékességi terület: Budapest

  Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

  Telefonszám: +36-62/554-250/118

  E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

  Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

  Illetékességi terület: Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye

  Fejér Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

  Telefonszám: +3622/510-310

  E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

  Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

  Illetékességi terület: Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye

  Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

  Telefonszám: 06-96-520-217

  E-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

  Honlap: www.bekeltetesgyor.hu

  Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye

  Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

  Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745

  Fax: 06-52-500-720

  E-mail: bekelteto@hbkik.hu

  Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

  Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

  Pest Vármegyei Békéltető Testület

  Cím és levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

  Telefon: 06-1-792-7881

  E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

  Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

  Illetékességi terület: Pest vármegye

  A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Résztvevő és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

  A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Résztvevő megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Résztvevőnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Résztvevő hátrányára dönt.

  A Békéltető Testület eljárása a Résztvevő kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

  A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a Résztvevő nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
  • a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
  • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
  • a Résztvevő álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
  • a Résztvevő nyilatkozatát arról, hogy a Résztvevő a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
  • a Résztvevő nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
  • a Testület döntésére irányuló indítványt,
  • a Résztvevő aláírását.

  A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Résztvevő bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Résztvevő rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

  Ha a Résztvevő meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

  Amennyiben a Résztvevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

  A Résztvevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

  Online vitarendezés:

  Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, ahol a Résztvevők (amennyiben Fogyasztóként járnak el) regisztrálhatnak és lehetőségük nyílik arra, hogy az igénybe vett szolgáltatáshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék, egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Ha az Ügyfél panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon lehetőség van kiválasztani a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

  Az online vitarendezési platform elérhetősége:

  ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

  Vegyes és záró rendelkezések:

  A Résztvevő elektronikus úton való megrendelése feltételezi, hogy a Résztvevő az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

  A Résztvevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

  Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

  Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

  Vonatkozó jogszabályok:

  A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

  • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
  • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
  • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről.

  Jelen Általános Szerződési Feltételek 2024. 03.10 napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.